سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
چه نیکوست فروتنى توانگران برابر مستمندان براى به دست آوردن آنچه نزد خداست ، و نیکوتر از آن بزرگمنشى مستمندان به اعتماد بر خدا برابر اغنیاست . [نهج البلاغه]
دوستی
دربارهدوستی


حسن
پیوندها